Základná umelecká škola J.L.Bellu Kremnica
Novinky Odbory Učitelia Dokumenty Orgány školy

 • Pozývame Vás na Absolventské predstavenie tanečného odboru
 • Pozývame Vás na Vernisáž absolventských prác výtvarneho odboru
 • Online záverečný koncert 6.6.2018 o 17.00 v ZUŠ
 • Žiaci z odboru LDO reprezentovali našu školu v Nepále
 • Talentové prijímacie skúšky pre šk. rok 2018/2019

  Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy J.L.Bellu v Kremnici vypisuje

  v zmysle § 5 vyhlášky MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z.z.

  Talentové prijímacie skúšky pre šk. rok 2018/2019

  4. jún 2018 v čase od 13.00 do 17.00

  v priestoroch ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici

  TANEČNÝ, VÝTVARNÝ, LITERÁRNO-DRAMATICKÝ,  HUDOBNÝ ODBOR - hra na flaute, saxofóne, akordeóne, klavíri, keyboarde, gitare, husliach, bicích nástrojoch, spev

   

  Prihlášky:

  https://zuskremnica.edupage.org/register/?

   

  Kritéria na prijatie žiaka do základného štúdia pre jednotlivé odbory:

   Kritéria na prijatie do Tanečného odboru

  Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor (dres a cvičky). Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, hlasový potenciál

   

   Kritéria na prijatie do Hudobného odboru 

  Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské. Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia - opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

   

   Kritéria na prijatie do Výtvarného odboru 

  Na talentové skúšky si deti prinesú obyčajné pastelky, voskovky alebo fixky. Posudzuje sa vizuálna pamäť a komunikácia, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.

   Kritéria na prijatie do Literárno-dramatického odboru

  Uchádzač si pripraví prednes poézie, alebo prózy, improvizácia na zadanú tému

   Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore.

   Do základného štúdia a do štúdia pre dospelých zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru, prípadne predmetu.

  Prihlášky:

  https://zuskremnica.edupage.org/register/?

  Príspevok na štúdium:

  Podľa Všeobecno záväzného nariadenia Mesta Kremnice č.4/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, prispieva zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba nasledovne:

  Viac tu: 

  http://www.kremnica.sk/2017/06/16/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-kremnice-c-42017-o-urceni-vysky-prispevkov-ciastocnej-uhrady-nakladov-od-zakonnych-zastupcov-deti-a-ziakov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-zriadovatelskej-poso/

 • Sledujte o 16:30 online interný koncert 30.05.2018
 • Absolventský koncert hudobný odbor 2018 online
 • Prednášam teda som 17-20 máj 2018 výsledky
 • Online interný koncert 16.05.2018
 • Online interný koncert 18.04.2018
 • V máji nás budú naši žiaci reprezentovať v Nepále
 • Interný koncert 14.02.2018
 • Interný koncert 24.01.2018
 • Učený z neba nik nespadol...! Trailer
 • Vianočný koncert online
 • Rozvrh hodín Hudobná náuka
 • Školné od 1.9.2017

  Pravidelný mesačný školský poplatok sa platí na č.u.SK8302000000001639110758.

  Platbu môžete uskutočniť internet bankingom alebo šekom, ktorý si môžete prevziať u vyučujúceho alebo na sekretariáte školy

  V prípade, že by ste chceli zaplatiť poplatok za väčšiu časť školského roka,  žiadame Vás, aby ste uhrádzali školné len za prvé štyri mesiace t. j. sep. - dec. 2017 a následne v novom kalendárnom roku doplatili zostávajúce mesiace jan. - jún 2018. Takto rozdelené školné je nastavené v rozpočte školy.

  http://www.kremnica.sk/2017/06/16/vseobecne-zavazne-nariadenie-mesta-kremnice-c-42017-o-urceni-vysky-prispevkov-ciastocnej-uhrady-nakladov-od-zakonnych-zastupcov-deti-a-ziakov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-zriadovatelskej-poso/

 • Oznam

  Hľadáme učiteľa/ku tanečného odboru

  Bližšie info na :

  http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1375123/ucitel-ka

 • Vianočný koncert 2016
  22. 2. 2017

  Do galérie Vianočný koncert 2016 boli pridané fotografie.

 • Zborník príspevkov AKTET 2013 a 2014 – 2015
  2. 2. 2017

  Odborné a vedecké príspevky z vedeckého a odborného seminára Ars Kremniciensis  – Traditio et Tempore, ktorého organizátorom v rokoch 2013 a 2014 bola Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici pod záštitou garanta prof. Borisa Banáryho, CSc. vedúceho Katedry hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

  AKTET 2014 – 2015
  Zborník príspevkov z odborného a vedeckého seminára Ars Kremniciensis  – Traditio et Tempore 2014
  Zbornik_AKTET_2014-2015_ISBN_978-80-554-1160-6_(1).pdf


  AKTET 2013
  Zborník príspevkov z vedeckého seminára Ars Kremniciensis  – Traditio et Tempore 2013
  Zbornik_AKTET_2013_pdf_ISBN_978-80-554-0805-7(1).pdf