Základná umelecká škola J.L.Bellu Kremnica
Novinky Odbory Učitelia Dokumenty Orgány školy

História

-

  Od roku 1950, kedy vznikol Mestský hudobný ústav, ako prvá inštitúcia zaoberajúca sa systematickým odborným umeleckým vzdelaním mladých ľudí Kremnice, sa v nej mnoho zmenilo po organizačnej ale aj obsahovej stránke. O týchto zmenách hovoria aj zmeny názvov našej školy:

1950 – Mestský hudobný ústav

1951 – Hudobná škola

1955 – Hudobná škola J. L. Bellu

1961 – Ľudová škola umenia J. L. Bellu

1990 – Základná umelecká škola J. L. Bellu

   Vo svojom začiatku, čisto hudobného zamerania, sa sporadicky pokúšala vniesť do svojej štruktúry aj iný umelecký odbor, najmä výtvarný. Nepretržitá činnosť tohto nového odboru však začína až v roku 1986.

   V roku 1990 je škola už trojodborovou – pribudol odbor tanečný a v roku 2002 začal svoju činnosť odbor literárno – dramatický, čím sa škola stala plnoorganizovanou a v tomto istom roku získala aj právnu subjektivitu.

   Viac ako 50 rokov nemala škola svoju vlastnú budovu. Táto neutešená situácia sa zmenila v roku 2002, kedy sa všetky štyri odbory presťahovali do zrekonštruovanej budovy na Angyalovej ulici. Bola to zmena k lepšiemu pre celý pedagogický i nepedagogický personál, ale hlavne zlepšenie podmienok pre našich žiakov.

   V súčasnosti školu navštevuje každoročne okolo 350 žiakov. O odborné vedenie žiakov sa dnes stará 17– členný pedagogický zbor a o bezproblémový chod školy administratívna pracovníčka, pani školníčka, údržbár a kurič.